Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

  1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-sklep@ventilampy.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 6. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

KARTA GWARANCYJNA

Firma P.U.H Venti zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Rozpatrywania Reklamacji oraz w Karcie Gwarancyjnej. Regulamin Rozpatrywania Reklamacji, Procedura Reklamacji, Protokół Reklamacyjny oraz Lista Punktów nadawczych dostępne są na stronie internetowej: www.sklep.ventilampy.pl

WARUNKI GWARANCJI

 1. Wada urządzenia zostanie usunięta w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od dnia przyjęcia produktu do Serwisu Venti (wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną, potwierdzeniem zakupu).

 2. P.U.H. Venti zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane ze względu na:

  1. brak części zamiennych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. ograniczenia importowe / eksportowe na urządzenia i części zamienne;

  3. nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonanie naprawy

  4. zaistnienie siły wyższej;

  5. dodatkowy czas niezbędny do usunięcia wady.

 3. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają produkty, jeżeli

  1. Karta gwarancyjna i potwierdzenie zakupu nie są tożsame.

  2. Wprowadzono jakiekolwiek modyfikacje na karcie gwarancyjnej

  3. Nie jest możliwe odczytanie danych z w/w dokumentów.

  4. Punkt serwisowy stwierdził wadę spowodowaną z winy Klienta jak np.:

− uszkodzenie mechaniczne spowodowane np. poprzez uderzenie lub upadek;

− zawilgocenie:

- działanie środków chemicznych;

− nieautoryzowana ingerencja poprzez np. naprawę w nieautoryzowanym punkcie napraw;

-nieprawidłowa eksploatacja produktu np. zanieczyszczenia;

-niewłaściwa instalacja lub obsługa;

-eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem;

Stwierdzenie przez Punkt Serwisowy wady spowodowanej z winy Klienta powoduje utratę wobec niej uprawnień gwarancyjnych oraz konieczność pokrycia kosztów przesyłki.

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji produktu przez Klienta, P.U.H Venti, zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej produktu.

 2. Punkt Serwisowy może, za zgodą Klienta, naprawić produkt niepodlegający warunkom gwarancji, zgodnie z indywidualną ofertą uwzględniającą stopień niesprawności sprzętu.

 3. Terytorialny zasięg gwarancji obejmuje terytorium Uni Europejskiej.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu przez pierwszego Klienta końcowego.

 1. P.U.H VENTI., (gwarant), zapewnia, przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy gwarancję na produkt.

 2. Okres gwarancji na produkty wymienione lub naprawione nie ulega przedłużeniu po dokonaniu naprawy lub wymiany i kończy się w terminie przewidzianym w karcie gwarancyjnej, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku napraw produktów, dla których minął okres gwarancji, dokonywanych za zgodą i na koszt Klienta, P.U.H. VENTI udziela 30- dniowej (trzydziestodniowej) gwarancji na naprawioną część.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (P.U.H. VENTI, Mazańcowice 57, 43-391 Mazńcowice, Polska, sklep@ventilampy.pl, telefon: 696491550) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: https://lampyventi.pl/content/10-formularz-zwrotu. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.