Regulamin karty gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA

Firma P.U.H Venti zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Rozpatrywania Reklamacji oraz w Karcie Gwarancyjnej. Regulamin Rozpatrywania Reklamacji, Procedura Reklamacji, Protokół Reklamacyjny oraz Lista Punktów nadawczych dostępne są na stronie internetowej: www.sklep.ventilampy.pl

WARUNKI GWARANCJI

 1. Wada urządzenia zostanie usunięta w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od dnia przyjęcia produktu do Serwisu Venti (wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną, potwierdzeniem zakupu).

 2. P.U.H. Venti zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane ze względu na:

  1. brak części zamiennych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. ograniczenia importowe / eksportowe na urządzenia i części zamienne;

  3. nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonanie naprawy

  4. zaistnienie siły wyższej;

  5. dodatkowy czas niezbędny do usunięcia wady.

 3. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają produkty, jeżeli

  1. Karta gwarancyjna i potwierdzenie zakupu nie są tożsame.

  2. Wprowadzono jakiekolwiek modyfikacje na karcie gwarancyjnej

  3. Nie jest możliwe odczytanie danych z w/w dokumentów.

  4. Punkt serwisowy stwierdził wadę spowodowaną z winy Klienta jak np.:

uszkodzenie mechaniczne spowodowane np. poprzez uderzenie lub upadek;

zawilgocenie:

- działanie środków chemicznych;

nieautoryzowana ingerencja poprzez np. naprawę w nieautoryzowanym punkcie napraw;

-nieprawidłowa eksploatacja produktu np. zanieczyszczenia;

-niewłaściwa instalacja lub obsługa;

-eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem;

Stwierdzenie przez Punkt Serwisowy wady spowodowanej z winy Klienta powoduje utratę wobec niej uprawnień gwarancyjnych oraz konieczność pokrycia kosztów przesyłki.

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji produktu przez Klienta, P.U.H Venti, zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej produktu.

 2. Punkt Serwisowy może, za zgodą Klienta, naprawić produkt niepodlegający warunkom gwarancji, zgodnie z indywidualną ofertą uwzględniającą stopień niesprawności sprzętu.

 3. Terytorialny zasięg gwarancji obejmuje terytorium Uni Europejskiej.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu przez pierwszego Klienta końcowego.

 1. P.U.H VENTI., (gwarant), zapewnia, przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy gwarancję na produkt.

 2. Okres gwarancji na produkty wymienione lub naprawione nie ulega przedłużeniu po dokonaniu naprawy lub wymiany i kończy się w terminie przewidzianym w karcie gwarancyjnej, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku napraw produktów, dla których minął okres gwarancji, dokonywanych za zgodą i na koszt Klienta, P.U.H. VENTI udziela 30- dniowej (trzydziestodniowej) gwarancji na naprawioną część.